Δευτέρα 27 2021
Τρίτη, 09 Ιουνίου 2020 14:57

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΙΣ 24-25/11/2019 ΚΑΙ 9-11/12/2019 - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων λαμβάνοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 - παρ. 10 του Ν. 4412/2016
  2. Tης αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β΄/29-12-2017) Απόφασης του Υπουργού

Υποδομών και Μεταφορών και ειδικότερα του άρθρου 5 –παρ. 5.2.2

α) Πρόκειται να προβεί στην διεξαγωγή δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου

     «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΙΣ 24-25/11/2019 ΚΑΙ 9-11/12/2019 - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ»

     ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΙΣ 24-25/11/2019 ΚΑΙ 9-11/12/2019 -

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ

ΠΟΤΑΜΟ

προϋπολογισμού 15.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.), το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας ΚΩΔ. 2020ΕΠ81700004 της ΣΑΕΠ817

β) Θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ) που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.grτην Πέμπτη 11/05/2020 και ώρα 10:30, για την επιλογή των τεχνικών υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού του παραπάνω αναφερομένου έργου.